Apurahat

Opintoavustukset ja tutkimusapurahat

Opintoavustuksia voivat hakea nuoret keskiasteen opiskelijat. Hakemuksen voi täyttää apurahahakulomakkeelle, joka on saatavissa www.redu.fi/apuraha tai laatia vapaamuotoisesti.

Tutkimusapurahoja voivat hakea nuoret yliopisto- ja korkeakouluasteen opiskelijat, joiden opiskelu on edennyt lopputyövaiheeseen. Hakemus on vapaamuotoinen.

Opintoavustusten ja tutkimusapurahojen haku on vuosittain elo-syyskuussa ja hakuilmoitus julkaistaan Lapin Kansa -lehdessä ja säätiön kotisivuilla. Hakemus tulee toimittaa Säätiölle postitse.

Hakulomake

Apurahahakemus2022.docx

Apurahahakulomake ja tarkat hakuohjeet julkaistaan säätiön sivuilla seuraavan hakukauden alussa elokuussa 2022.

Alla vuoden 2022 ilmoitus apurahoista

 

Kaarlo ja Tyyne Lintulan Säätiö sr:n

A P U R A H A T

syyslukukauden 2022 ja kevätlukukauden 2023 opintojen rahoittamiseen ovat haettavissa. Säätiö jakaa apurahoja yhteensä enintään 25.000,00 €.

Apurahasta jaetaan enintään 10.000,00 €:n suuruinen tutkimusapuraha tieteen ja taiteen opiskelijoille.

Loput 15.000,00 € jaetaan opiskelijoille eri summaisina opintoavustuksina.

Säätiön tarkoituksena on Lapin maakunnasta kotoisin olevien nuorten opiskelijoiden ja tutkijoiden opiskelun sekä tutkimuksen ja heidän harjoittamansa tieteen ja taiteen tukeminen ensisijaisesti sosiaalisin perustein myönnettävillä opinto- ja tutkimusapurahoilla.

Säätiön hallitukselle osoitetut hakemukset tulee olla perillä viimeistään 30.9.2022.
Hakemukseen on liitettävä mukaan kaikki seuraavat selvitykset
:

Tutkimusapuraha (enintään 10.000 €):

1. hakijan / hakijatyöryhmän jäsenten virkatodistukset,

2. hakijan / hakijoiden opiskelupaikan läsnäolotodistus,

3. todistus hakijan / hakijoiden viimeksi toimitetusta verotuksesta

4. tutkimuksen ohjaajan vahvistama hyväksytty tutkimussuunnitelma

Opintoavustukset:

1. opiskelupaikan antama todistus opintojen aloittamisesta,

2. virkatodistus, josta tulee selvitä hakijan vanhemmat tai huoltajat

3. selvitys hakijan nykyisistä perhesuhteista

4. selvitys tai suunnitelma opintojen rahoittamisesta ko. lukuvuotena,

5. todistus hakijan ja hänen vanhempiensa, huoltajiensa tai puolisonsa viimeksi toimitetusta verotuksesta

Määräajan jälkeen saapuneita tai puutteellisia hakemuksia voidaan jättää käsittelemättä.

Tutkimusapurahaa koskeva hakemus on vapaamuotoinen. Opintoavustusta koskevan hakemuksen voi täyttää apurahahakulomakkeelle, joka on saatavilla sekä https://lintulansaatio.fi että www.redu.fi/apuraha tai laatia vapaamuotoisesti.
Omakätisesti allekirjoitettu hakemuslomake yhteystietoineen ja liitteineen on toimitettava Säätiölle postitse.

Lisätietoja apurahasta antaa säätiön hallituksen jäsen Tarja Pöykkö
puh. 0400-166268.

Hakemukset tulee lähettää osoitteella:
Kaarlo ja Tyyne Lintulan Säätiö sr
c/o Rovaniemen Tilipiste Oy
Kansankatu 13 B 51
96100 ROVANIEMI