Apurahat

Opintoavustukset ja tutkimusapurahat

Opintoavustuksia voivat hakea nuoret keskiasteen opiskelijat. Hakemuksen voi täyttää apurahahakulomakkeelle, joka on saatavissa www.redu.fi/apuraha tai laatia vapaamuotoisesti.

Tutkimusapurahoja voivat hakea nuoret yliopisto- ja korkeakouluasteen opiskelijat, joiden opiskelu on edennyt lopputyövaiheeseen. Hakemus on vapaamuotoinen.

Opintoavustusten ja tutkimusapurahojen haku on vuosittain elo-syyskuussa ja hakuilmoitus julkaistaan Lapin Kansa -lehdessä ja säätiön kotisivuilla. Hakemus tulee toimittaa Säätiölle postitse.

Vuonna 2023 säätiö jakaa apurahoja yhteensä 30 000€. Apurahasta jaetaan enintään 20 000 €:n suuruinen tutkimusapuraha tieteen ja taiteen opiskelijoille.

Loput 10 000€ jaetaan eri suuruisina opintoavustuksina.

Alla täytettävä opintoavustuslomake

Opintoavustushakemus2023.docx

 

Ilmoitus syksyn 2023 ja kevään 2024 tutkimusapurahoista ja opintoavustuksista

 

 

 

Kaarlo ja Tyyne Lintulan Säätiö sr:n

TUTKIMUSAPURAHA JA OPINTOAVUSTUKSET

 

syyslukukauden 2023 ja kevätlukukauden 2024 opintojen rahoittamiseen ovat haettavissa. Säätiö jakaa apurahoja yhteensä enintään 30.000,00 €. 

 

 

Tutkimusapuraha

Tieteen ja taiteen opiskelijoille jaettava tutkimusapuraha on enintään 20.000,00 €.
Tutkimusapurahoja voivat hakea opiskelijat, jotka tekevät lisensiaatti- tai väitöskirjatyötä taikka muuta vastaavan tasoista tutkimusta.
Tätä tutkimusapurahaa jaetaan yksi kappale tai säätiön hallituksen parhaalla katsomalla tavalla.

Opintoavustus

Loput 10.000,00 € jaetaan eri alojen ammattiin opiskeleville eri summaisina opintoavustuksina. Opintoavustuksia voivat hakea nuoret keskiaseen opiskelijat.


Säätiön tarkoituksena on Lapin maakunnasta kotoisin olevien nuorten opiskelijoiden ja tutkijoiden opiskelun sekä tutkimuksen ja heidän harjoittamansa tieteen ja taiteen tukeminen ensisijaisesti sosiaalisin perustein myönnettävillä opinto- ja tutkimusapurahoilla.

Säätiön hallitukselle osoitetut hakemukset tulee olla perillä viimeistään 30.9.2023. 

Lisätietoja apurahasta antaa säätiön hallituksen jäsen Tarja Pöykkö 
puh. 0400-166268.

Tutkimusapuraha (enintään 20.000 €):
      1.          hakijan / hakijatyöryhmän jäsenten virkatodistukset,
      2.          hakijan / hakijoiden opiskelupaikan läsnäolotodistus,
      3.          todistus hakijan / hakijoiden viimeksi toimitetusta verotuksesta
      4.          tutkimuksen ohjaajan vahvistama hyväksytty tutkimussuunnitelma
Opintoavustukset:
opiskelupaikan antama todistus opintojen aloittamisesta,
virkatodistus, josta tulee selvitä hakijan vanhemmat tai huoltajat
selvitys hakijan nykyisistä perhesuhteista
selvitys tai suunnitelma opintojen rahoittamisesta ko. lukuvuotena,
todistus hakijan ja hänen vanhempiensa, huoltajiensa tai puolisonsa viimeksi toimitetusta verotuksesta

Määräajan jälkeen saapuneita tai puutteellisia hakemuksia voidaan jättää käsittelemättä.

Tutkimusapurahaa koskeva hakemus on vapaamuotoinen. Opintoavustusta koskevan hakemuksen voi täyttää apurahahakulomakkeelle, joka on saatavilla sekä https://lintulansaatio.fi että www.redu.fi/apuraha tai laatia vapaamuotoisesti. 
Omakätisesti allekirjoitettu hakemuslomake yhteystietoineen ja liitteineen on toimitettava Säätiölle postitse.


Hakemukset tulee lähettää osoitteella:
Kaarlo ja Tyyne Lintulan Säätiö sr
c/o Rovaniemen Tilipiste Oy
Kansankatu 13 B 51
96100 ROVANIEMI